Pravidla

PRAVIDLA SOUTĚŽE

  1. Pořadatel soutěže je: Santimona, spol. s r. o., Jana Beneše 402, Jaroměř, IČO: 28805089, DIČ: CZ28805089 (Dále také „pořadatel“)
  2. Termín trvání a místo soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 10. 3. 2017 do 31. 5. 2017 včetně (dále též „doba konání soutěže“ nebo „trvání soutěže“) na území České republiky (dále též „místo konání soutěže“).

Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny soutěžní registrace, které pořadatel obdrží v období trvání soutěže od 10. 3. 2017 do 31. 5. 2017

Výhry:

Hlavní výhra:

– 10 000 Kč

Další vedlejší výhra:

– 5 000 Kč

Druhá vedlejší výhra:

– 3 000 Kč

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:

Soutěž bude vyhodnocovat komise sestavená z ambasadorů iniciativy nemoccukru.cz a její nutriční garanti.

Komise vybere 3 nutričně nejvhodnější potraviny podle doloženého složení. Potraviny se budou posuzovat podle:

  • celkové nutriční hodnoty
  • obsahu sacharidů (z toho cukrů)
  • energetické hodnoty
  • absence přídatných látek
  • cílové skupiny a vhodnosti z hlediska složení potraviny
  • originality potraviny

Do soutěže budou zařazeny jen potraviny splňující daná kritéria tady odkaz na web.stránku s kritérii http://nemoccukru.cz/#

Účast v soutěži:

1. Účastníkem soutěže může být pouze osoba starší 18-ti let (osoby mladší 18-ti let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „soutěžící“), kteří zašlou v definovaném období soutěže alespoň 5 tipů na potraviny s dodržením specifikace (viz bod Příloha č.1). Tyto tipy účastník soutěže zašle na soutez@nemoccukru.cz nebo přes portál www.uschovna.cz do 31.5. 2016. Spolu s tipy na potraviny musí uvést jméno, adresu, věk a email / telefon.

2. Tipy na potraviny musí obsahovat veškeré náležitosti specifikované v Příloze č.1. Všechny tipy na potraviny budou zaslány spolu s fotkou obalu dané potraviny s čitelným složením. Tipy na potraviny, které nebudou obsahovat definované informace nebo nebudou doloženy fotkou obalu potraviny (složení), nebudou do soutěže zařazeny.

3. Soutěžící mohou zasílat tipy opakovaně, hodnotí se kvalita doporučených potravin i množství tipů.

4. Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra nebude předána.

5. Do soutěže budou přijímány pouze tipy na potraviny obsahující požadované informace a doložené čitelnou fotkou (obale potravin s uvedením složení). Organizátor si vyhrazuje právo neakceptovat neúplné podklady.

Rozdělení výher

1. Výhercem hlavní týdenní výhry – peněžní částky 10 000 Kč se stane soutěžící, jehož příspěvky upozorní na „nejzajímavější“ potravinu dle stanovených pravidel. Dalším kritériem bude množství a kvalita zaslaných příspěvků.

2. Každý výherce bude kontaktován na mailové adrese, ze které byla odeslána soutěžní registrace s oznámením, že se stal výhercem konkrétní ceny. Výherci budou též uvedeni na webových stránkách www.nemoccukru.cz.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo na ověření splnění podmínek k platné účasti v soutěži a vyzvou soutěžícího, aby doložil: adresu na poslání výhry, či chybějící informace.

4. Po ověření všech údajů bude výherce zpětně pořadatelem soutěže kontaktován a bude s ním dohodnut způsob a termín předání výhry.

5. V případě, že se pořadateli soutěže nepodaří zkontaktovat výherce mailem (případně telefonicky) nebo pokud nebude reagovat na odeslané mailové či SMS zprávy s oznámením o tom, že se stal výhercem soutěže, do 5 pracovních dnů ode dne odeslání SMS zprávy nebo mailu pořadatelem soutěže, přestává být výhercem a výhercem se stane následující platná registrace.

6. V případě, že nebude pořadatelem přijata doplňující potřebná informace k platné účasti v soutěži, a to do 14 dnů ode dne výzvy pořadatelem k zaslání výhercem, přestává být výhercem a výhercem se stane následující platná registrace.

7. Předání výher zajišťuje pořadatel soutěže.

Ostatní ustanovení

1. Soutěžící odesláním registrace potvrzuje, že si tato pravidla předtím důkladně přečetl, a že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat.

2. U přijatých registrací je zhotoven (po dobu trvání soutěže) obsahující pořadí, telefonní číslo (pokud bylo uvedeno), mailovou adresu, jméno, příjmení, datum a čas vložení registrace.

3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací stejně jako právo ze soutěže vyloučit registrace, které nebudou napsané v požadovaném tvaru a / nebo nebudou odeslány v souladu s pravidly soutěže.

4. Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní registrace. Platnou soutěžní registrací se rozumí taková registrace, která obsahuje požadované údaje podle pravidel.

5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se jakákoliv osoba i přes uvedená pravidla stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato výhra nebude předána tomuto soutěžícímu. Ze soutěže budou rovněž vyloučeni účastníci, u nichž bude mít pořadatel soutěže oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání jím samotným nebo ze strany jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play.

6. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to v průběhu celého jejího trvání.

8. Předání výher soutěže může být uspořádáno jako veřejná akce. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel a / nebo zprostředkovatel soutěže je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele a / nebo zprostředkovatele a to po dobu 5 let od ukončení této soutěže.

9. Soutěžící odesláním soutěžní registrace uděluje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů společnosti Santimona, spol. s r. o. , Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, IČ: 28805089, DIČ: CZ28805089, Jana Beneše 402, Jaroměř, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy ,event. fotografie ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele i zprostředkovatele, dále na nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č 480 / 2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let od udělení souhlasu resp. od odeslání soutěžní registrace) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

10. Udělený souhlas soutěžícího zahrnuje rovněž ve smyslu § 27 odst 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů souhlas s předáním osobních údajů do jiných států. Účastník soutěže, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

11. Pořadatel oznámí zpracování takto poskytnutých osobních údajů dle § 16 zákona č 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v 7/7 zákonem předepsané formě.

12. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a zprostředkovatele, všech spolupracujících agentur, společnosti a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se nepředá.

13. Pořadatel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem zprostředkovatele bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat nebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

14. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na stránce www.nemoccukru.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele soutěže. Pro informace, reklamace a otázky lze kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese: info@nemoccukru.cz.

15. Nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne ukončení soutěže budou výherci cen zveřejnění na stránce www.nemoccukru.cz.

16. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli.

17. Soutěž je jednorázová. V Jaroměři, 28.2. 2017.